Projekt w trakcie tworzenia. Wszelkie dane wymagaja potwierdzenia.
Wybierz producenta
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ
jest prowadzony przez

Studio-AW Piotr Pańczyk, Mariusz Kaperczak s.c. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Chłopickiego 3, NIP: 5170324709

REGON 180586948 wpisana do systemu CEDIG
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA REGULAMINU
Niniejszy dokument stanowi postawę regulująca sposób świadczenia usług przez Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ. Wszelkie jego zmiany, uzupełnienia uznaje się za obowiązujące z chwilą ich opublikowania w serwisie www.studio-aw.pl. Uznaje się również, że zastosowanie nowych postanowień regulaminu jest skuteczne, bez konieczności odrębnego powiadamiania o tym fakcie wszystkich użytkowników serwisu, oraz korzystających z usług Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ z chwilą ich opublikowania w serwisie www.studio-aw.pl.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW, SPOSÓB PŁATNOŚCI, DOSTAWA TOWARU
Wszelkie informacje dotyczące sposobu, płatności, terminu dostawy i sposobu ich dostarczenia towarów uzgadniane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektornicznej z Zamawiającym. Dokonując zakupu i wysyłając zamówienie klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub rachunku bez swojego podpisu.
Towary sprzedawane w sklepie internetowym dostarczane są tylko na terenie Polski.
W przypadku odbioru przesyłki od Kuriera, przy pokwitowaniu przesyłki każdy klient ma obowiązek w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, otrzymaną przesyłkę otworzyć, by sprawdzić zawartość (kompletność, zgodność z zamówieniem, jej stan, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu). W razie niezgodności i wykrycia wad należy wraz z kurierem sporządzić protokół i wskazać w nim nieprawidłowości.
Przy zamówieniu farby z opcją barwienia jej na wybrany kolor sprzedawca ma prawo zażądać przedpłaty na konto w wysokości 50% wartości farby (wraz z kosztami barwienia). Wszystkie promocje trwają do wyczerpania zapasów.

ZWROT TOWARU
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku świadczenia usługi lub w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500,00 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-    Adres konsumenta(-ów)

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data

 

(x) – nie potrzebne skreślić

 

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
W przypadku wykrycia przez Klienta w zakupionym towarze wad technicznych, zakupiony towar powinien być niezwłocznie odesłany z powrotem do Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ przesyłką pocztową.
Klient jest zobowiązany razem z towarem podlegającym reklamacji przesłać dokładnie i czytelnie wypełniony opis reklamacji. W przypadku dostarczenia towaru bez opisu REKLAMACJI, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie i sposobie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ za pobraniem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych klientów, które zostały mu udostępnione. Zapewniamy poufność danych osobowych oraz wszelkich informacji odnośnie zawieranych transakcji oraz ich właściwe wykorzystanie. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi transakcji oraz w zakresie na który klienci wyrazili swoją zgodę. Zgoda klientów na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym dla zawarcia transakcji zakupu, jednak pomoże w sprawnej i korzystnej dla Państwa obsłudze i komunikacji z pracownikami Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ.
Ochrona transmisji danych w kanałach informatycznych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie.

COOKIES (CIASTECZKA)

Sklep internetowy STUDIO ARANŻACJI WNĘTRZ nie zbieraja w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Stosowane są pliki cookies umożliwiające:

 

 • korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu

 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

 • zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

 • zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne Sklepie. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 • POZOSTAŁY
 • NMC
 • CREATIVA
 • ORAC
 • CASADECO
 • DYNAMIC
 • MOHAWK
 • PARA
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  17 853 68 67
  9217647 - biuro
 

Ta strona używa "cookies" OK rozumiem Więcej informacji